روزها با ماژیک

۱۸دی

واتس رانگ...

چهارشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۸، ۰۱:۳۸ ق.ظ

●تعلل

●اقرار به ضعف و ناتوانی ۱. به صورت توهمی ۲. پیش هر آدم درست و غلطی صرفا و یقینا برای جلب توجه و توجیه!

●واگذاری نتیجه حتا قبل از هر اقدامی

●استراژی نادرست رفتاری! خصوصا بعد از اثبات گونه وجودی یک آدم به صورت کامل واضح

●بعضا شوخی های تخمی و نابجا

●سرخوشی بی معنی و سرازپا نشناختن های بی مورد و بی مفهوم، یا بهتره بگم نشون دادن رفتارهایی که خودم کاملا آگاه و واقفم که نمایشی بیش نیست!

●زندگی لابلای نظرات دیگران

●نگرانی :)

●مدت ها راجع به یک مسئله فکر کردن و در زمان اقدام، اکت کاملا تخمی و مخالف با حس و حال

●ترس از خودم بودن

●دپرسی و سرخوشی آزار دهنده

●بعد از یادگیری رفتار عدیت گونه!

●ترس...

۹۸/۱۰/۱۸
Magic Farari